Centrala Wrocław


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
Bank Millennium S.A. 21116022020000000305205591
KRS 0000046736, NIP 899-10-16-991, REGON 930690269
Kapitał zakładowy 170.000 PLN, opłacony w całości