Centrala Wrocław


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
Bank Handlowy w Warszawie SA 18103012890000000052741068
KRS 0000046736, NIP 899-10-16-991, REGON 930690269
Kapitał zakładowy 170.000 PLN, opłacony w całości